Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Tiina Heikka Oy

Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Tiina Heikka Oy / Tiina Heikka
Multamäentie 16, 07820 Porlammi

Rekisterin nimi

Tiina Heikka Oy:n asiakas-, sidosryhmä- ja koulutuksiin osallistujien, asiakkaiden ja sidosryhmien rekisteri.

Henkilötietoja käsitellään valmennus-, mentorointi- ja koulutustyön yhteydessä.

Rekisteröityjen ryhmät

Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilöryhmiä:

  • Rekisterinpitäjän asiakkaiden yhteyshenkilöt
  • Rekisterinpitäjän potentiaaliset asiakkaat/asiakkaiden yhteyshenkilöt
  • Rekisterinpitäjän sidosryhmien yhteyshenkilöt
  • Rekisterinpitäjän koulutuksiin/tilaisuuksiin osallistujat ja osallistuneet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Rekisterinpitäjä ylläpitää tietovarantoa asiakkaista, potentiaalisista asiakkaista ja sidosryhmistä.  

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • asiakassuhteen hoitoon ja muuhun asiakasviestintään, kuten markkinointiin, asiakaskyselyihin, asiakkaan yhteystietojen ylläpitoon ja laskutukseen
  • palveluiden (esim. valmennuksien ja koulutuksien) ja toimeksiantojen hallinnointiin ja yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa
  • sidosryhmäyhteistyöhön

Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (mm. asiakassuhteen hoito, oikeusturvan varmistaminen, markkinointi, laskutus) tai sopimukseen (mm. koulutukseen ilmoittautuminen) tai lakisääteiseen velvoitteeseen (mm. kirjanpitovelvoitteet). Lisäksi rekisteröidyiltä voidaan pyytää rekisteröidyn suostumusta tarvittaessa.

Valmennusten, koulutusten ym. tallentamiseen ja julkaisemiseen pyydetään aina erikseen lupa organisaation edustajalta. Julkaisemista voi tapahtua yrityksen markkinoinnin osalta kotisivuilla, markkinointimateriaalissa ja sosiaalisessa mediassa.

7 Rekisterin tietosisältö ja suunniteltu säilytysaika

Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi
Työhön/asemaan liittyvät perustiedot
Organisaatio
Yhteystiedot
Palveluiden käyttämiseen liittyvät tiedot, mukaan lukien laskutustiedot
Palvelusisältöön liittyvät tiedot

Markkinointitarkoituksiin tietoja voidaan käyttää niin pitkään kuin rekisterinpitäjä tietoja tähän käyttötarkoitukseen tarvitsee tai asiakkaan kanssa on erikseen sovittu. Kirjanpitoa varten tietoja säilytetään niin kauan kuin lainsäädäntö edellyttää.

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta.

8 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse tai hänen edustamansa organisaatio.
Yleisesti saatavilla olevat lähteet.

9 Henkilötietojen vastaanottajat ja luovutukset

Tietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle. Henkilötiedot vastaanottaa ja tallentaa tietosuojavastaava.

10. Aineiston hävittäminen

A Paperiaineisto

Rekisteristä ei tyypillisesti synny paperiaineistoa. Mikäli tällaista syntyy, hävitetään aineisto tietoturvallisesti.

B Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Henkilötietoja käsitellään useissa eri tietojärjestelmissä. Rekisterinpitäjä valvoo, että tietojärjestelmät on suojattu rajoittamalla käyttöoikeuksia sekä asianmukaisin päivityksin. Tietojärjestelmät on suojattu myös verkkoteknisillä toimilla (palomuurien käyttö ja virustorjunta).

11. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet ja lisätiedot

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistuva suoramarkkinointi.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos käsittely tapahtuu rekisteröidyn suostumukseen perustuen.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumukseen perustuva henkilötietojen käsittelyoikeus milloin tahansa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidylle toimitetaan tarvittavat tässä tietosuojaselosteessa annetut tiedot, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä tai kun henkilötietoja ei ole saatu suoraan rekisteröidyltä.

Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen vaatimus. Rekisteröidyn ei ole pakko toimittaa henkilötietoja ja näiden tietojen antamatta jättäminen ei aiheuta seuraamuksia. Henkilötietojen antaminen voi perustua sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen ja voi näin olla edellytys rekisterinpitäjän palveluiden ostamiselle.

12. Yhteisöpalvelut

Yritys toimii seuraavissa sosiaalisen median kanavissa: LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter. Näihin kanaviin on mahdollista siirtyä kotisivujen kautta, mutta näiden yhteisöliitännäisten toiminnallisuus ja sisältö tulevat kolmannelta osapuolelta. Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluiden ehtoihin kussakin palvelussa.

13. Verkkosivut

Verkkosivustomme osoite on: www.tiinaheikka.fi. Sivustoa ylläpitää Tiina Heikka Oy.

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot.

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa.

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa. Vierailijoiden kommentteja ja lomakkeiden kautta lähetetään viestejä saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.